Regulamin rezerwacji

Regulamin Rezerwacji w Witalnej Osadzie Helonowo

WARUNKI OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji noclegów
w Witalnej Osadzie Helonowo. Dokonanie rezerwacji oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania pomiędzy Gościem a HELONOWO Edward Helon NIP: 7921371344 REGON: 651519146 zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji.
Zawarta umowa obejmuje wynajem pokoju.
Dokonać rezerwacji mogą tylko osoby pełnoletnie.
Przed dokonaniem rezerwacji i wpłatą zadatku prosimy o zapoznanie się z regulaminem umieszczonym poniżej. Dokonanie rezerwacji traktujemy równoznacznie z akceptacją regulaminu pobytu.

REZERWACJA

Rezerwacji pokoi można dokonać poprzez:

 • Formularz zapytania o wolne miejsce noclegowe na stronie :
 • Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 790457950
 • Portale rezerwacyjne na zasadach określonych przez dany portal.
 • Drogą mailową pod adresem: edward.helon@interia.pl
  Dokonując rezerwacji Gość zobowiązany jest podać następujące dane: 
 • Data rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji
 • Ilość osób
 • preferowany dom
 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
  Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje na podany adres e-mail „Potwierdzenie rezerwacji”.
  Brak opłacenia rezerwacji w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie rezerwacji.
  Gość wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Witalnej Osady Helonowo. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
         Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane, oświadczamy, że Państwa dane będą wykorzystywane na potrzeby wykonania usługi jaką  jest realizacja rezerwacji w apartamencie. Dane Państwa są chronione i nieudostępniane do innych firm i instytucji oraz na cele marketingowe.

ODWOŁANIE REZERWACJI


Istnieje możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji do 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.
W przypadku odwołania rezerwacji w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, Witalna Osada Helonowo zwraca całość wpłaconej przez Gościa kwoty taką samą metodą płatności jaką została dokonana transakcja w terminie do 7 dni od daty odwołania rezerwacji. W przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem rezerwacji Gość zostaje obciążony kosztem odwołania rezerwacji w wysokości 100% wartości rezerwacji.

 • „Oferta bezzwrotna” – Jest to oferta bez możliwości bezpłatnego odwołania rezerwacji. Odwołanie rezerwacji przez Gościa w dowolnym terminie, skutkuje obciążeniem kosztami odwołania rezerwacji w wysokości 100% wartości rezerwacji.
  W przypadku obu typów rezerwacji Gość zobowiązany jest do dokonania przedpłaty zaliczki
  w wysokości 100% wartości rezerwacji w celu jej potwierdzenia.

PŁATNOŚCI


W celu potwierdzenia rezerwacji i opłacenia pobytu Gość może wybrać jedną z następujących form płatności:
-Płatność przelewem na konto bankowe:
Bank Zachodni WBK SA
Nr konta: 971090 2750 0000 0001 4724 7232
Właściciel konta: Helonowo Edward Helon
W tytule wpłaty prosimy wpisać nazwisko rezerwującego oraz termin pobytu.

-Płatność on-line za pośrednictwem aplikacji SafeLink
-Płatność on-line za pośrednictwem systemu eService
-Za pomocą karty płatniczej: – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
-Kodem BLIK

Obciążeniem karty płatniczej bez jej fizycznego użycia na terminalu – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania.
Witalna Osada Helonowo zastrzega sobie możliwość pobrania opłat tylko za pobyt w formie zaliczki, pozostałe opłaty pobierane są już w obiekcie.

ZMIANA REZERWACJI

Zmiana rezerwacji możliwa jest jedynie za zgodą Witalnej Osady Helonowo.
Witalna Osada Helonowo zastrzega sobie prawo do odmowy bezpłatnego skrócenia pobytu przez Gościa. Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od nas, nie uprawnia do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany okres.

Regulamin pobytu

W celu zapewnienia udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.
Doba hotelowa zaczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu a kończy się o 10:30 w dniu wyjazdu. Przedłużenie pobytu w dniu wyjazdu do godz. 22:00 wiąże się z opłatą 50% ceny dobowej pokoju ( pod warunkiem dostępności pokoju i ustalenia tego faktu z obsługa).
Prosimy o informacje o przyjazdach po godz. 20:00.
Późny przyjazd po godz. 22:00 skutkuje dodatkową opłatą w wys. 50 zł.
O tym fakcie należy uprzedzić telefonicznie lub mailowo.
Możliwość wcześniejszego przyjazdu przed godz. 14:00 należy uprzednio uzgodnić z obsługą obiektu.
Na pobyt większej liczby gości w pokoju niż ustalono w trakcie rezerwacji zgodę musi wyrazić właściciel stosownie do możliwości lokalowych i za dodatkową opłatą. W innym razie właściciel zastrzega sobie prawo usunąć z pokoju wszystkich gości i anulować rezerwację bez zwrotu poniesionych opłat.
Możliwość odwiedzin osób trzecich należy uprzednio uzgodnić z właścicielami obiektu.
Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie budynku do godz. 22:00.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00 rano.
Zachowanie gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób.
Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia miedzy ludźmi właściciel ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych opłat.
Ze względu ochrony przeciw pożarowej na terenie obiektu i w pokojach nie wolno używać otwartego ognia w jakichkolwiek postaci oraz urządzeń elektrycznych lub gazowych niebędących wyposażeniem budynku.
Zabrania się wnoszenia materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
Na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia. Każdy pokój wyposażony jest w czujniki pożarowe.
W przypadku nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej, koszty ponosi użytkownik.
Do każdego pokoju wydawany jest po zameldowaniu jeden klucz.
Za dodatkowy klucz pobieramy kaucje zwrotną 250 zł.
W przypadku zgubienia klucza pobierana jest opłata 250 zł.
Parking przy budynku jest bezpłatny i niestrzeżony.
Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione po wymeldowaniu się z pokoju.
Obowiązuje zakaz chodzenia po budynku w obuwiu narciarskim oraz górskim.
Dokonując rezerwacji wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia wszelkich obowiązków formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest:
Edward Helon prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HELONOWO Edward Helon NIP: 7921371344 REGON: 651519146 (dalej: „Administrator”).
Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
listownie na adres: Zawadka 1A, 38-711 Ropienka
poprzez e-mail: edward.helon@interia.pl telefonicznie: +48 790457950
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników oraz kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach, z którymi zwrócili się do Administratora korzystając m.in. z formularza kontaktowego („Formularz zapytania o wolne miejsca noclegowe”) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi Użytkownikom.
Kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie wykonywania umów między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje, przedstawianie ofert, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z kontrahentami Administratora.
Realizacja umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności.
Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami.
Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów miejscowych np. zw. z opłatą miejscową (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO).
Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych (kategorie odbiorców)

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi logistyczne, prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej.
Administrator może udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom, z którymi posiada zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów.
Jeżeli:
dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Użytkownikiem, jego pracodawcą lub podmiotem, którego Użytkownik reprezentuje będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.
Użytkownik kontaktował się z Administratorem – jego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przez okres 1 roku od zakończenia kontaktu.
Jeżeli dane osobowe Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, Administrator będzie je przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez przepisy prawa.
Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – w przypadkach, kiedy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem.